2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Rūta Marija Vabalaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Vydūno idėjų santykiai su Friedricho Nietzsche‘s filosofija

Straipsnis yra Friedricho Nietzsche’s filosofijos recepcijos istorijos analizės, pradėtos Lietuvos mąstytojų pirmųjų pažinčių su šio filosofo idėjomis nepriklausomybės laikotarpiu tyrinėjimais, tęsinys. Straipsnyje gvildenami Vydūno idėjų santykiai su joms prima facie idėjiškai priešinga Nietzsche‘s filosofija. Pirmame skyriuje analizuojami relevantiški Vydūno kūriniai chronologine tvarka, antrame – pateikiamas bendresnis jo ir Nietzsche‘s minčių palyginimas. Prieinama išvados, kad apskritai jų filosofijų panašumai remiasi vydūniškosiomis būtino gyvenimo teigimo ir visų kūrybinių galių prasmingumo nuostatomis, kurios sąlygoja visada teigiamą aktyvumo, stiprybės, ryžto įveikti kliūtis ir net iškilti virš savo žmogiškai ribotų galimybių įvertinimą.

 

Raktažodžiai:gyvenimas, monizmas, galia, kūryba, žmonijos pokyčiai

https://doi.org/10.24101/logos.2020.29

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu