2003 - 2023

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 115

:. Rūta Marija Vabalaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Pirmieji Juozapo Goluchovskio traktatai Vakarų filosofijos kontekste

Tęsiama pirmųjų Goluchovskio traktatų analizė. Argumentuojama, kad jo mintys apie individą ir visuomenę atliepia gerai žinomas Machiavellio, Hobbes‘o, Rousseau politinės filosofijos idėjas. Aptariama, kaip filosofas polemizuoja su pagrindinėmis Smitho Tautų turto nuostatomis. Palyginamos jo ir Fichte‘ės Prakalbose vokiečių nacijai aiškinamų galimybių apriboti vien utilitarinį žmonių interesą interpretacijos. Nagrinėjama, kaip mūsų autorius, sureikšmindamas individualumo principą, įsijungia į romantinės ir į pokantinės hermeneutinės filosofijos autorių gretas. Pabrėžiama, kad Goluchovskis trečdaliu amžiaus anksčiau už Millį akcentavo skirtingų individų požiūrių ir veiklų vertę visai visuomenei. Konstatuojama, kad individų įvairovės sureikšminimas iš esmės skiria mūsų filosofo idealios valstybės sampratą nuo platoniškosios. Analizuojami Goluchovskio ir gyvenimo filosofijų sąryšiai.

 

Raktažodžiai: politinė filosofija, individualumo principas, romantizmas, pokantinė hermeneutika

https://doi.org/10.24101/logos.2023.25

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Rūta Bagdanavičiūtė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu