2003 - 2007

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Jonas BALČIUS
Dorovinė ir soterologinė kančios prasmė Antano Maceinos filosofijoje

Tomas KAČERAUSKAS
Tiesa ir egzistencinė kūryba

Vytis VALATKA
Pirmasis logikos amžius Lietuvoje: loginis universalijų teorijos lygmuo

Saulenė PUČILIAUSKAITĖ
Ką Kantas ir Wittgensteinas mums nori pasakyti apie religiją (pabaiga)

Dalia Marija STANČIENĖ
Asmenybės ugdymo idėja Jono Dunso Škoto antropologijoje

Juozas ŽILIONIS
Dantė Alighieri: kosmologija ir nobiltade's idėja

Aktualioji tema

John F. X. KNASAS
Akvinietis praktinio proto ir religijos sandūroje

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie blogį. 1 klausimas, 5 artikulas

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Leonardo Gutausko ištikimybė tradicijai

Leonardas GUTAUSKAS
Tapyba

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Mathuros ir Gandharos mokyklų skulptūra klasikinės indų civilizacijos kontekste

Valdas PRUSKUS
Lietuvos katalikų bažnyčia ir pilietinė visuomenė

Laima ŠINKŪNAITĖ
Šventojo Benedikto gyvenimo freskos Pažaislio kamaldulių vienuolyne

Stasys ŠIMAITIS
Barboros Žagarietės-Umiastauskaitės atvaizdo paieška

Aušra VASILIAUSKIENĖ
Rožinio Švč. Mergelės Marijos ikonografija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko dailėje (pabaiga)

Kęstutis ŽEMAITIS
Kunigų administracinis darbas ir pastoracinė veikla (Šumske) Šunskuose

Jaunųjų opusai

Kęstutis ŠAPOKA
Estetinio integralumo bruožai XIX a. pab. neuropsichiatrinio mąstymo fone

Jovilė Kotryna BAREVIČIŪTĖ
Tikrovės problema nihilistinio mąstymo perspektyvoje: Friedrichas Nietzsche, Jeanas Baudrillard'as

Atmintis

Aldona VASILIAUSKIENĖ
Albinas Šmulkštys - dvasinių vertybių ieškotojas (pabaiga)

Recenzija

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
 
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė,
redaktorius - Gintautas Vyšniauskas,
stilistė - Aldona Radžvilienė,
stilistas (anglų k.) - Joseph A. Everatt
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net