2003 - 2008

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Arvydas RAMONAS
Kryžiaus teologija: J. Moltmannas, H. U. Von Balthasaras

Valdas PRUSKUS
Klonavimo etiniai aspektai Katalikų Bažnyčios mokymo šviesoje

Rūta Marija VABALAITĖ
Kelyje į žmogaus tobulumą: Spinozos moralės filosofija

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Akviniečio ir Avicebrono disputo dėl paprastųjų substancijų sandaros teo-filosofinis pamatas (pabaiga)

Juozas ŽILIONIS
Spekuliatyvinė mistika: Petras Damianas

Dalia Marija STANČIENĖ
Bernardas Klervietis: mistiko žvilgsnis į pasaulį

T. Pranciškus-Ksaveras CAZALI
Kodėl Bergsonas domėjosi mistikais?

Nida VASILIAUSKAITĖ
Juoko teorijos juok(ingum)as: pro et contra Henri Bergson

Arvydas LIEPUONIUS
Juokas kaip neurotiko nerimo raiška ir emancipacijos šansas (pagal H. Bergsono koncepciją)

Aktualioji tema

Robertas PUKENIS
Teisės vaidmuo išsaugant tautinį tapatumą globalizacijos sąlygomis

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Apie atskirtąsias substancijas (tęsinys)

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Jono Švažo monumentalumas ir jausmingų spalvų galia

Jonas Švažas
Tapyba

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Indų tradicinės estetikos teorinės ir praktinės prielaidos (pabaiga)

Žilvinė GAIŽUTYTĖ-FILIPAVIČIENĖ
Orientalizmo patirtis ankstyvojoje Malraux kūryboje

Rita ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ
Karo brutalumas ir dvasingumo paieškos mene

Almantas SAMALAVIČIUS
Ivano Illicho idėjų archeologija

Jaunųjų opusai

Edita ŠEDBARAITĖ
Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios skliautų sienų tapybos plastinė raiška ir ikonografija (tęsinys)

Mindaugas KUBILIUS
Krikščioniškosios tiesos universalumas Justino Kankinio raštuose (tęsinys)

Marius ABLAČINSKAS
J. Habermaso komunikacinio veiksmo teorija: idealią demokratiją užtikrinančių priemonių paieškos (pabaiga)

Indrė ŠURKUTĖ
Kalno palaiminimų skulptūrinės kompozicijos Vilniaus šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje (pabaiga)

Vaida ASAKAVIČIŪTĖ
Gyvenimo apologija Nietzsches filosofijoje (pabaiga)

Auksė KAPOČIŪTĖ
Meno formų ir simbolių difuzija kaip XX a. menotyros transformacijų pažinimo raktas (pabaiga)

Darius KLIBAVIČIUS
Esė kaip filosofinio diskurso forma: M. de Montaigne vs. F. Bacon

Autoriai

Mokslinis žurnalo leidėjas: Kultūros, filosofijos ir meno institutas
:. REDAKCIJA
 
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė,
redaktorius - Gintautas Vyšniauskas,
stilistė - Aldona Radžvilienė,
stilistas (anglų k.) - Joseph A. Everatt
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net