2003 - 2011

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Bronė GUDAITYTĖ
Teorija kaip praktika: fenomenologinė M. Merleau-Ponty juslinio suvokimo samprata ir hermeneutinė H. G. Gadamerio supratimo kaip gyvenimo patyrimo interpretacija

Dangis GUDELIS
Praktinė vaizduotės filosofija: L. Wittgensteino „Filosofinių tyrinėjimų“ interpetacija

Gediminas MESONIS
Subjektyvumo faktorius interpretuojant konstituciją

Darijus BEINORAVIČIUS
Tarpdisciplininiai teisės pažinimo aspektai

Povilas ALEKSANDRAVIČIUS
Žmogaus asmens tapatumo problema: kas keičiasi ir kas išlieka? Filosofinis ir biologinis požiūriai

Donatas BRANDIŠAUSKAS
Autochtonų galios sampratos bei raiška: Užbaikalės (Rytų Sibiras, Rusija) oročėnų-evenkų atvejo komparatyvinė studija (pabaiga)

Romualdas DULSKIS
Krikščioniškosios Sirijos mistika: Shafyut lebba ir vidinė Qurbana

Juozas ŽILIONIS
Albertas Didysis: pažinimo prigimtis ir intelektualinė siela

Raimondas KAZLAUSKAS
Jėgos teisė ir teisės jėga formuojantis helenistinei autokratijai

Aktualioji tema

Robertas PUKENIS
Bažnyčios turtų administravimas Lietuvos Respublikoje

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 46–48 skyriai

Menas

Théo TOBIASSE.
Tapyba

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Prancūzų ir britų psichologinė estetika kelyje į meno psichologiją

Kęstutis ŽEMAITIS
Socialinė Katalikų Bažnyčios Lietuvoje veikla ir visuomenės ugdymas

Agnieška JUZEFOVIČ
Lietuvos estetikos raida: analitinės ir komparatyvistinės prieigos

Dalia Marija STANČIENĖ
Humanitarinių mokslų studijos: realybė ir lūkesčiai

Jaunųjų opusai

Deimantė DEMENTAVIČIŪTĖ
Archetipinis herojaus įvaizdis Strindbergo dramoje „Kelias į Damaską“

Mantas RADŽVILAS
Politinės filosofijos modernizacija kaip žinojimo sistemų kaita: teorinio modelio ir gyvenamojo pasaulio inversijos logika (pabaiga)

Virginijus GUSTAS
Kelios paralelės tarp Alphonso Lingio ir Martino Heideggerio filosofijų, arba patirties artikuliacijos vyksmas (pabaiga)

Povilas SENŪTA
Keturi pagrindiniai Jacqueso Lacano psichoanalizės konceptai

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Kristina Abrasonytė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net