2003 - 2013

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Rūta Marija VABALAITĖ
Friedricho Nietzsche’s filosofijos recepcija ikikarinėje Lietuvoje

Jelena SIMONOVA
Kalbos ir kalbėjimo problema struktūralistinėje koncepcijoje (Ferdinand de Saussure) ir fenomenologinėje filosofijoje (Maurice Merleau-Ponty)

Rūta BAGDANAVIČIŪTĖ
Filosofija tarp mokslo ir meno: interpretacinė hermeneutikos prieiga

Milda VAINIUTĖ
Konstitucinė metodologija

Darijus BEINORAVIČIUS
Teisės samprata kaip metodas

Vytis VALATKA
Mito pasaulis kaip saikingumo, moralumo ir būtiškumo skleidimosi vieta kinikų filosofijoje

Dalia Marija STANČIENĖ
Tomas Akvinietis apie universalijas ir esse

Aktualioji tema

Aivaras STEPUKONIS
Naujoji pasaulinė santvarka pagal Anne-Marie Slaughter: kelios dvejonės dėl Lietuvos valstybės tvarumo

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda. 78–83 skyriai

Menas

Raimonda KOGELYTĖ-SIMANAITIENĖ
Algirdo Dovydėno vitražai sakralinėje architektūroje: temų prasmės ir stiklo iškalba

Algirdas DOVYDĖNAS. Vitražas

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Tapybos ir literatūros ontologinė interpretacija M. Merlau-Ponty meno filosofijoje

Loreta POŠKAITĖ
Andrius Rudamina (Andrzej Rudomina) Vakarų ir Kinijos dialoge

Ramūnas LABANAUSKAS
Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

Kęstutis ŽEMAITIS
Vygrių vyskupija Lietuvos Užnemunės istorijoje

Jaunųjų opusai

Milda SUBAČIŪTĖ
Animacija: tikrovės vaizdavimas ir didaktika

Andrius TAMOŠEVIČIUS
Ikiobjektinis santykis su pasauliu M. Merleau-Ponti fenomenologijoje ir Dzeno mąstymo tradicijoje

Darius ŽUKAUSKAS
Kražių bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslas: istorinis, ikonografinis, stilistinis aspektai

Rimantė STANKEVIČIŪTĖ
Metateatralioji šiuolaikinės Lietuvos scenos kalbos interpretacija (pabaiga)

Antanas STANČIUS
Vyriškas tapatumas medijų mene

Žilvinas VAREIKIS
Nonkonformizmas ir kritinė refleksija autentiškoje filosofinėje mąstysenoje

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net