2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. José María Zamora Calvo
       Madrido universitetas, Ispanija

 

Santrauka

 

Kelios pastabos apie plotiniškąjį logos: emanacinė ir hermeneutinė reikšmės

Šiame straipsnyje tiriamos Eneadose minimos emanacinė ir hermeneutinė logos reikšmės. plotinas pasitelkia stoikų perskyrą tarp išreikšto logos ir vidinio logos, bet pritaiko ją neoplatonizmo kontekste. Pirmasis sietinas su sielos hipostazėje glūdinčiu logos, o antrasis – tai mąstymo logos, sietinas su suvokimo sfera.Taigi logos yra visuma, sudaryta iš logoi, užtikrinančių protavimo galimybę bei kuriamąjį ir struktūrinį juslinio pasaulio principus. dėl šios priežasties vidinis sielos logos yra kaip „vertėjas“ to, kas glūdi mąstyme.

 

Raktažodžiai: Plotinas, neoplatonizmas, logos, emanacija, hermeneutika, metafizika.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.67

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu