2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Tomas Saulius
       Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Kartezinio dualizmo recepcija Richardo Rorty kūrinyje Filosofija ir gamtos veidrodis

Straipsnyje nagrinėjama, kokiu pagrindu R. Rorty Gamtos veidrodyje „Descartes’as” ar „kartezinė filosofija“ laikoma „filosofijos-kaip-epistemologijos“ atskaitos tašu. Pirmame skyriuje aptariamos Rorty metodologinės nuostatos, susijusios su „terapiniu“ ir „istoricistiniu“ jo plėtojamos „radikalios kritikos“ aspektais. Parodoma, kad filosofinio žodyno kaip „metaforikos“ samprata esti nenuosekli ir konfrontuoja su teiginiu, jog Vakarų filosofijoje egzistuoja „kartezinė-kantiškoji paradigma“. Antrame skyriuje daroma išvada, kad Rorty svarbi vitgenšteiniškoji „reikšmės kaip vartosenos“ samprata nesiderina su jo pastangomis kartezinės terminijos kontingentiškumą grįsti „mentalinių dalykų kriterijaus“ argumentu.

 

Raktažodžiai: Rorty, Descartes’as, sąmonė, pragmatizmas, dualizmas

https://doi.org/10.24101/logos.2018.62

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu