2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Ingrida Baranauskienė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Kalbos reikšmė socialinės tikrovės pažinimui: Michailo Bachtino idėjos kokybinio tyrimo architektonikai

Šiame straipsnyje gilinamasi į kalbos reikšmę tikrovės pažinimui. Pateikiamos Bachtino idėjos apie tikrovės pažinimą, jo mokymas apie kalbos reikšmę siekiant išplėsti kokybinio tyrimo architektonikos suvokimą. Tyrimo radiniai leidžia teigti, kad norint pažinti tikrovę, reikia gilintis į kalbą, ją analizuoti, supriešinti (kontrastuoti). Kalbos analizė siejama su veiksmu, kontekstu, aplinkybėmis ir intonacijomis. Ne mažiau svarbi ir tyrėjo intuicija. Bachtinas siūlo formoje ieškoti vertybinės orientacijos. Bachtinas atkreipia dėmesį į žodyje atsirandančius prasminius kryptingumus, svetimo teiginio „suprobleminimą“ ir žodžio gyvenimą apskritai. Tyrinėjant dialogiškumą, išryškėja kelios potemės: radinių valorizacija, supriešinimas kaip technika, mokymas apie kalbinius centrus, stilistikos metalingvistiškumas bei dialogas kaip technika. Bachtino idėjos apie diskurso tyrimus kaip tikrovės pažinimo būdą ne tik patvirtina kokybinių tyrimų prasmę šiuolaikinėje visuomenėje, bet ir savo gilumu praturtina paradigmos architektoniką.

 

Raktažodžiai: kalba, socialinė tikrovė, pažinimas, Bachtino idėjos, kokybinis tyrimas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.11

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu